மாநாட்டில் நம் ஆசிரியர்கள்

June 6, 2014

10ஆம் உலகத் தமிழாசிரியர் மாநாட்டில் கலந்துகொண்ட நம் முதன்மை ஆசிரியர்களும் அவர்கள் வழிகாட்டலுடன் மாநாட்டில் ஆய்வுக் கட்டுரைகள் படைத்த நம் ஆசிரியர்கள்.  இவர்கள் பல சிறந்த கற்பித்தல் அணுகுமுறைகளைப் பகிர்ந்து கொண்டனர்.  அவர்களுக்கு எங்கள் பாராட்டுகள்!

Tags:

Please reload

Featured Posts

மாநாட்டில் நம் ஆசிரியர்கள்

June 6, 2014

1/2
Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic