சங்கச் செயலகம்

கீழ்க்காணும் அறைகள் சிதஆச உறுப்பினர்கள் மற்றும் சமூக அமைப்புகளின் பயன்பாட்டுக்கு வாடகைக்கு அளிக்கப்படும்.

STTU  Facilities

The following STTU Facilities  are available for booking by STTU members and Community Organisations.

Abdul Jaleel Conference/Training Room

 

Capacity: 30 people

Rental :  

STTU members - $50 per 3hrs

Community Organisations - $150 per 3hrs

Rajamanickam Library

 

Capacity: 4 people

Not for rental.  

For STTU members' use only. 

For enquiries please call  

  +65 62935644

between 10am and 4pm

Mondays to Saturdays

(Except Public Holidays)