2020

​சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம் இவ்வாண்டு மேற்கொண்டுவரும் நடவடிக்கைகள் : 
1)  கேட்டல் கருத்தறிதல் தேர்வுக்கான வளங்கள் (தொடக்கநிலை, உயர்நிலை)
2)  சுட்டி மயில் மாணவர் சஞ்சிகை 
3)  உறுப்பினர்களுக்கான நினைவுப்பொருள் விநியோகம்