12ஆம் உலகத் தமிழாசிரியர் மாநாடு (சிங்கப்பூர், 2018) 

மாநாட்டு ஆய்வடங்கல்