தொடர்புக்கு / Contact Us:

 

​​தொலைபேசி / Telephone : ​ +65 62935644

 

தொலைநகல் / Fax : +65 62939824

 

மின்னஞ்சல் / email : sttu.office@gmail.com

 

 

 

முகவரி / Address:

 

Singapore Tamil Teachers' Union

10, Jalan Besar

Sim Lim Tower, #13-08/09

Singapore 208787 

 

 

STTU Building Location Map