சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம் - உறுப்பினர் பதிவு

பின்வரும் இணைப்பில் உள்ள பதிவுப் படிவத்தை print செய்துகொள்ளவும்.  அதை நிறைவு செய்து சி.த.ஆ.ச (STTU) அலுவலகத்துக்கு  அனுப்பிவைக்கவும். 

அப்படிவத்தை  நீங்கள் எங்களுக்குப் பின்வரும் வழிகளில் அனுப்பலாம்

  • admin@sttu.org.sg என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரி   

  • 62939824 என்னும் தொலைநகல் (Fax)

  • சங்கப் பணிமனை: Singapore Tamil Teachers' Union, 

                                  10 Jalan Besar, 

                                  Sim Lim Tower, #13-08/09,  

                                  Singapore 208787 

  

படிவம் கிடைத்ததும் நாங்கள் உங்களைச் ​சங்கத்தில் உறுப்பினராகச் சேர்ப்பதற்கு  ஆவன செய்வோம். 

 

Register as a Member of STTU and enjoy

all these NTUC membership benefits!

Sorry.  This page is being updated      to comply with PDPA regulations.